Uppgift 1

Uppgift 2

Uppgift 3

Sveriges politiska system

Diskussion

Självtest

Svensk politik

Det här avsnittet handlar om de grundläggande förutsättningarna för demokratin och olika tankar kring hur samhället bäst ska styras. Du ska arbeta med hur den svenska demokratin fungerar och vilka möjligheter människor har att vara med och påverka. Det här är ett avsnitt där det finns mycket bra material att hämta från officiella hemsidor och du kommer själv få söka information från de sidorna. Målet med det här avsnittet är att få en uppfattning om vad de olika ideologierna står för och på vilket sätt de finns förankrade i dagens politiska partier. Du ska också förstå hur det svenska statsskicket är uppbyggt.

Demokrati ses som något självklart av de allra flesta i Sverige. Det svenska statsskicket vilar på demokratiska principer och vi har en lång tradition av tryckfrihet, organisationsfrihet och öppen debatt. Vi är överens om att vi ska ha fria val som återkommer regelbundet och att det finns flera alternativ att rösta på. Vi vill ha ett öppet samhälle där man fritt kan säga och skriva sin mening, fritt kan bilda politisk partier och utöva den religion vi vill. Vi vill också att de mänskliga rättigheterna respekteras och att vi har lagar som stämmer överens med folkviljan och där ingen kan straffas utan stöd i lagen.

Den svenska demokratin kan tyckas självklar men det finns olika hot som man bör vara vaksam på. Ett hot är att de politiker vi väljer får allt mindre att säga till om. Med en öppen ekonomi där gränser spelar allt mindre roll kan politikernas möjligheter att påverka minska. Det gäller också när frågor blir alltmer komplicerade så att politiker i allt högre utsträckning måste lita på experter. En annan hotbild handlar om människors ointresse och ett lågt förtroende för de folkvalda.

Det finns också ett mer direkt hot som kommer från människor som är motståndare till demokratin. Politiska grupper som inte accepterar folkviljan och som ifrågasätter alla människors lika värde bekämpas bäst med sakliga argument i en öppen diskussion. En öppen debatt är själva kännetecknet för demokratin.

Även om vi är överens om att det är demokrati som ska råda i Sverige så kan vi ha olika uppfattningar om hur Sverige bäst ska styras. Vi kan t ex ha olika uppfattning om hur resurserna ska fördelas mellan oss, hur stort ansvar samhället ska ha när det gäller skola och vård, hur man kommer tillrätta med ojämlikheter av olika slag, hur hög skattenivån ska vara, vilka behov som ska prioriteras, hur Sverige ska agera i internationella frågor osv.

När du jobbat färdigt med avsnitt ett skall du skicka in dina svar på de två uppgifterna.

1. En redogörelse av de olika ideologierna (1-2 sidor)
2. En analys av politiska partiers förankring i ideologier (1-2 sidor)
3. Källkritisk övning (2 sidor)

Du skall dessutom göra ett antal tar reda på frågor samt deltaga i en diskussion om politker roll.