Inledning

Ekonomins grundläggande problem

Ekonomins
aktörer

Prisbildning

Ekonomisk politik

Diskussion 1

Diskussion 2

Arbetsmarknaden

Med hänsyn till
miljön

Uppgift 1

Självtest

EMU

De flesta valutor i Västeuropa har sedan mitten på 1970-talet varit "flytande" i den betydelsen att efterfrågan och utbud har avgjort kursen. Detta har dock lett till spekulationer och häftiga kursrörelser som visat att en helt fri marknad har inneburit risker som finansvärlden inte klarat av. EMU kan ses som ett försök att återgå till ett system liknande det som gällde mellan de västerländska industrinationerna under åren 1944-1976, det s.k. Bretton Woods-systemet. Genom stabila valutaförhållande kan länder som handlar med varandra vara säkra på att handelspartnerns valuta inte förändras mellan avtal och leverans. Denna säkerhet gynnar naturligtvis handelsutbytet.

Gå in på www.riksbanken.se Tag reda på ;

vad EMU innebär
vilka medlemsländerna är
vad som krävs för ett deltagande
vilket beslut Sveriges riksdag fattade 1997 gällande EMU och vilka argumenten för detta beslut var

 

Försök att "lista" argument för och emot ett svenskt deltagande i EMU. Vilken slutsats
kommer Du till? Gör ett inlägg i vårt Diskussionsforum