Introduktion

Uppgift 1

Uppgift 2

Uppgift 3

Uppgift 4

Internationella förhållanden

Den här studieenheten tar upp internationella frågor. Du kommer här att arbeta med fördelningen i världen, FN:s och EU:s organisation och uppgifter samt en konflikt.

Värdens resurser fördelas ojämnt och klyftorna mellan olika stater växer alltmer. Men man kan också se att klyftorna inom staterna blivit större. Det gäller både rika och fattiga länder. Avståndet mellan de fattigaste i fattiga länder och rikaste i rika länder blir därmed ofattbart stor. Men det sker ändå utveckling också bland de som tillhör de fattigare länderna. Utbildningsnivån förbättras, antalet barn per kvinna sjunker, spädbarnsdödligheten minskar och jordbruksproduktionen utvecklas. Det här kommer du se mer på i den första deluppgiften.

Efter andra världskriget bildades FN för att förhindra nya krig. Under åren har FN:s verksamhetsområden utökats och man arbetar idag med en mängd globala frågor. Fortfarande är världsfreden den kanske viktigaste frågan. När FN byggdes upp var det konflikter mellan stater man ville hindra. Dagens konflikter är till stor del konflikter inom stater. Inbördeskrig är oerhört komplicerade att hantera och FN har här haft stora problem att agera på ett kraftfullt sätt. Några exempel på tragiska inbördeskrig där FN:s roll ifrågasatts är krigen i Rwanda, Somalia och f d Jugoslavien. I den andra deluppgiften ska du beskriva hur FN:s organisation är uppbyggd samt vilka mål organisationen har.

Efter andra världskriget inleddes också ett ekonomiskt samarbete i Europa. De ursprungliga sex staterna (Tyskland, Frankrike, Italien, Belgien, Nederländerna och Luxemburg) bildade 1951 kol- och stålunionen för en gemensam kontroll av rustningsindustrins bas. Det ekonomiska samarbetet blev allt viktigare och 1957 undertecknades Romfördraget där grunderna för en fri marknad finns uttryckt. Fram till idag har medlemsantalet utökats till 15 stater och fler väntar på att få komma med. Fortfarande omfattar EU bara drygt hälften av Europas invånare. Vägen fram till idag har också inneburit att fördragen (EU:s grundlagar) utvecklats och skrivits om. Samarbetet har blivit alltmer utvecklat och beslut har flyttats över från de enskilda staterna till den gemensamma organisationen. I den tredje deluppgiften läser du om EU:s framväxt och organisation.

Den sista deluppgiften är ett arbete med en aktuell konflikt i världen. Här har du stor egen valfrihet att välja inriktning.

När du är färdig med hela det femte avsnittet ska du skicka in:

1. Det du fått fram om tillståndet i världen och svensk biståndspolitik (ca 2 s)
2. En uppställning över FN:s mål och organisation (ca 1 s)
3. En uppställning över EU:s organisation (ca 1 s)
4. En redovisning av en aktuell konflikt (ca 3-4 s)