Inledning

Ekonomins grundläggande problem

Ekonomins aktörer

Prisbildning

Ekonomisk politik

Diskussion 1

EMU

Diskussion 2

Med hänsyn till
miljön

Uppgift 1

Självtest

Arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden och arbetsmarknadspolitiken utgör en viktig del av samhällsekonomin. Precis som andra marknader styrs arbetsmarknaden av efterfrågan och utbud. Tjänsten på denna marknad är arbetskraften. Betalningen för tjänsten är lönen. Arbetstagarna är säljare, arbetsgivarna köpare. Så strävar arbetstagarna efter att sälja sin arbetskraft till ett så högt pris som möjligt medan arbetsgivarna vill köpa denna tjänst till ett så lågt pris som möjligt. Om efterfrågan på arbetskraft är hög och utbudet litet blir priset, dvs. lönen, hög. Om efterfrågan är låg och utbudet högt blir lönerna låga.

Mellan arbetsgivare och arbetstagare råder så en konflikt. Då det ligger i samhällets intresse att det är lugnt på arbetsmarknaden regleras dock detta förhållande genom olika avtal vars syfte är att skapa en stabil arbetsmarknad.

Arbetsmarknadens parter

Arbetsmarknadens parter är de som företräder arbetstagare och arbetsgivare. Under slutet av 1800-talet började arbetare organisera sig för att påverka sin arbetssituation. Den största arbetstagarorganisationen i Sverige, LO, bildades 1898 och några år senare bildades den första arbetsgivarorganisationen SAF. Konflikter i samband med avtalsrörelser var ofta förknippade med konflikter och strejker under det tidiga 1900-talet. 1938 skrevs dock det sk. Saltsjöbadsavtalet som reglerade hur parterna skulle agera när man gick till förhandlingar. Detta avtal bidrog till att den svenska arbetsmarknaden var relativt stabil och konfliktfri.

Avtalsförhandlingarna mellan arbetsgivarna (ex SAF) och arbetstagarna, som företräds av fackföreningar, (ex LO) har stor inverkan på det svenska arbetslivet. Om man inte kommer överens finns det vissa åtgärder som man kan vidta. Fackföreningarna kan hota med strejk och arbetsgivarna kan hota med lockout. Det är dock inte alltför vanligt att avtalsförhandlingarna leder till strejk eller lockout. Man brukar ofta tillsätta en medlare som får i uppdrag att arbeta fram förslag som båda parter kan ta ställning till. Resultatet av avtalsförhandlingar är nästan uteslutande någon form av kompromiss där båda parter har fått ge vika för någonting i sina ursprungliga krav.

Nedan följer några länkar till aktörer inom arbetsmarknaden - gå gärna in och undersök vad som är aktuellt för ditt tilltänkta eller nuvarande arbete.

LO - Landsorganisationen

TCO - Tjänstemännens Centralorganisation

SACO - Svenska Akademikers Centralorganisation

SIF - Svenska Industritjänstemannaförbundet

SAF - Svenska Arbetsgivarföreningen