Programmering A

 
Introduktion
Första programmet
Strukturerad programmering
Variabler
 
Del 1
 
Introduktion
Självrättande övning 4.1
Del 2
Selektion
Sammansatta villkor
Iteration
Underprogram
Klassrum
Hjälp
   
Senaste nytt
Till kursens början
Introduktion
Nationellt centrum för flexibelt lärande 2002

Introduktion
Om ett program ska kunna påverkas av omvärlden, kunna lagra vissa beräkningar mm krävs att programmet använder något som kallas variabler.


En variabel är ett lagringsutrymme i datorns minne där programmet kan spara data.
Det lagringsutrymmet innehåller kan ändras då programmet körs, datat/värdet kan alltså variera, därav namnet variabel.
En variabels innehåll kan ändras under programkörningen.

Vi måste också tala om vad det är för typ på vår variabel.
Det måste man göra eftersom olika datatyper kräver olika stort lagringsutrymme i datorns minne.
Olika datatyper kan vara t ex:
Heltal, decimaltal (sk reella tal) och tecken.

Deklarera variabler
Hur gör man då för att tala om att man vill ha med en heltalsvariabel i programmet? Jo, man deklarerar en heltalsvariabel.
Variabler av heltalstyp kallas integer i Delphi.
Så här:

program variabel;
uses Crt32;
{$APPTYPE Console}
var tal:integer;
begin
.
.
.
end.

Det man gör är alltså att man innan begin skriver var följt av namnet på variabeln, därefter kolon (:) och sist vilken datatyp variabeln ska vara följt av ett semikolon (;).
var talar om att här kommer det en variabeldeklaration, kolonet talar om att här kommer typen på variabeln.
Vad programmet gör bryr vi oss inte om, det här visar bara på hur man deklarerar variabler.

Vill man deklarera flera variabler gör man så här:
var tal1:integer;
var tal2:integer;


men det är smidigare att göra så här:
var tal1, tal2:integer;


Lagra data i en variabel
Hur lagrar man data i en variabel?
Antag att vi deklarerat tal1 som en integer, dvs den kan lagra heltal.
Säg att vi vill lagra talet tre så gör vi så här:
tal1:=3;

Man använder alltså något som kallas för tilldelningsoperator för att lagra data i variabler.
Tilldelningsoperatorn består av ett kolon följt av ett likamedtecken, :=.

Det som står till höger om tilldelningsoperatorn hamnar i det som står till vänster. Aldrig tvärtom!

Ändra data i en variabel
Vill vi ändra datat i variabeln, t ex öka det med ett ser det ut så här:
tal1:=tal1+1;
Det som händer då är att datorn först beräknar det som står till vänster om := och därefter lagrar resultatet. Resultatet här blir alltså att tal1 ökat med ett.

Få ut datat från en variabel
Ifall vi vill få ut variabelns innehåll på skärmen skriver vi bara t ex så här:
writeln(tal1);
Observera att vi inte omsluter variabelnamnet med apostrofer!

Olika datatyper
Det finns olika datatyper i Delphi.
Olika datatyper lagra olika typer av data olika "bra".
Här är några exempel.

Datatyp Lagrar Intervall Lagringsutrymme
integer heltal -214748648 - 214748647 8 bitar = 2 bytes
real flyttal (decimaltal, reella tal) 2.9E-39 - 1.7E38 48 bitar = 6 bytes
extended mkt stora flyttal 3.4E-4932 - 1.1E4932 80 bitar = 10 bytes
char ASCII tecken Ett tecken 8 bitar = 1 byte
string text Obegränsat  
boolean sant falskt true, false 8 bitar = 1 byte

Konstanter
Konstanter är nästan som variabler, skillnaden är att man talar om vilket värde som den ska ha när man deklarerar den och därefter går det inte att ändra värde på den.
Varför konstanter?
Säg att vi i ett program behöver använda oss av momsen 25% = 0.25 för att utföra vissa beräkningar. Om momsen plötsligt skulle ändras måste vi då ändra alla förekomster av 0.25. Hade vi istället haft en konstant som höll reda på momsen hade det räckt att bara ändra den.
Man kan dessutom aldrig, felaktigt, råka ändra en konstant i programmet. Den är satt till ett värde som den sedan behåller.

Så här skulle det kunna sett ut:
program konstant;
uses Crt32;
{$APPTYPE Console}
const moms=0.25;
var tal:integer;
begin
.
.
.
end.

Konstanter deklareras nästan på samma sätt som variabler.
Först const som talar om att det kommer en konstant följt av namnet, därefter kommer det ett likamedtecken, =, följt av värdet på konstanten.

Utskrift med ett bestämt antal decimaler
Vid utskrifter av flyttal, kan utskrifterna se en smula underliga ut.
Det går att åtgärda genom att tala om hur många decimaler som ska visas vid utskriften.
writeln(tal:0:2);

Variabeln tal skrivs ut med två decimaler. Den första nollan talar om fältbredden för utskriften och används då man vill skriva ut data snyggt i kolumner.

Filer från videoavsnittet
Medel
Mynt

Var särskilt observant på Studiehandledningen i det här avsnittet!

       
Introduktion Upp
   Kursindex HSw CFL 2002