Programmering A

 
Introduktion
Första programmet
Strukturerad programmering
Variabler
Selektion
Sammansatta villkor
Iteration
Underprogram
 
Introduktion
Proceduren
Funktionen
Självrättande övning 8.1
Insändningsuppgift 3
Klassrum
Hjälp
   
Senaste nytt
Till kursens början
Introduktion
Nationellt centrum för flexibelt lärande 2002


Ovanstående bild säger verkligen vad det här med underprogram eller moduler innebär.

Antag att vi har ett stort problem som behöver lösas.

 • Vi börjar med att dela upp det stora problemet i mindre, lätthanterliga, delproblem.
 • Varje delproblem löses av ett underprogram/modul.
 • Slutligen kombinerar vi ihop underprogrammen/modulerna i ett sk huvudprogram. Huvudprogrammet utför i princip ingenting annat än att anropa underprogrammen.
 • Problemet löst.

Det här sättet att programmera på kallas stegvis förfining eller Top-Down programmering.

Några fördelar med att använda underprogram:

 • Det är enklare att få överblick över programmet.
 • Man kan koncentrera sig på att skriva ett underprogram färdigt. Eftersom ett underprogram löser ett enklare problem har man som programmerare inte så hemsk mycket att hålla reda på och kan därför enklare skriva koden.
 • Ofta förekommer samma sorts problem på flera ställen i det stora problemet, man kan därför använda samma underprogram på flera ställen i programmet.
 • I arbetslivet är det vanligt att många programmerare arbetar på samma projekt/uppgift/problem. Då delar man upp projektet i mindre delar där en programmerare svarar för en del av projektet. Alla programmerare gör då underprogram och när man sedan sätter ihop dem får man ett program som löser projekt.

Vad skulle nu ett underprogram t ex kunna utföra?
Säg att vi har ett problem där vi behöver indata från användaren, bearbetning av indatan samt slutligen utskrift/presentation av resultatet.
Då skulle man t ex dela upp problemet i tre underprogram/moduler:

 • Ett underprogram sköter inläsningen av indatat
 • Ett underprogram sköter alla beräkningar.
 • Ett underprogram sköter utskriften/presentationen av resultatet.

Skulle ett delproblem kännas för avancerat kanske det går att dela upp i än mindre delproblem. Dessa delproblem kanske känns mer enkla att göra lösningar till än det ursprungliga delproblemet.

Alltså, blir ett delproblem för komplext och avancerat, försök att dela upp det i än mindre delar!

Studiehandledningen!

Introduktion Upp
   Kursindex HSw CFL 2002