Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Mät- och beräkningsstorheter

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Tryck

  • Lågtryck p2: Tryck i köldmediesystemet på lågtryckssidan (storheter förses med index 2).
  • Högtryck p1: Tryck i köldmediesystemet på högtryckssidan (storheter förses med index 1).

Temperatur

  • Förångningstemperatur t2;T2: Temperatur (T2) som motsvarar köldmediets mättningstillstånd vi tryck (p2) mätt på angivet ställe på lågtrycksidan.
  • Kondenseringstemperatur: t1 ;T1: Temperatur (T1) som motsvarar i köldmediets mättningstillstånd vid tryck (p1) mätt på angivet ställe på högtryckssidan.

Värmefaktor

  • Värmefaktor : Förhållanden mellan värmeangivning (Q1) och för denna erfoderlig drivenergi (E).Vid angivande av värmefaktor skall driftförhållande, värmealstring och drivenergi specificeras.

 

Köldfaktor

  • Köldfaktor : Förhållande mellan köldalstring (Q2) och för denna erforderlig drivenergi (E).Vid angiven köldfaktor skall driftsförhållande, köldalstring och drivenergi specificeras.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp