Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Definitioner

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Kyl- eller värmepumpsprocess

Värmepumpsprocess
En process i vilken värme upptas vid låg temperatur och med hjälp av energitillskott avges vid högre temperatur.

Beroende på aspekt kan värmepumpsprocess även benämnas kylprocess.

Förångningsprocess
En process i vilken värmeupptagning sker genom förångning av ett köldmedium.

Kompressorprocess
En process i vilken förångat köldmedium insugs och komprimeras i en kompressor och därefter kondenseras genom kylning.

System
Grundsystem

Kylsystem
System med kylprocess i vilket endast köldalstring nyttiggörs.

Kylsystem och värmeåtervinning
System med kylprocess i vilket primärt systemets köldalstring nyttiggörs, samtidigt som dess värmealstring helt eller delvis kan nyttiggöras.

Värmepumpssystem
I värmepumpssystem nyttiggör man sig endast värmeavgivningen.

Kyl- och värmepumpssystem
System med värmepumpsprocess i vilket alternativt köldalstring eller värmealstring nyttiggörs.

Köldmediesystem
Sluten krets i vilken köldmedium cirkulerar för att uppta och avge värme.

  • Lågtrycksida: Den del av köldmediesystemet som ligger mellan stryporgan och tryckstegrare i köldmediets strömningsriktning.
  • Högtryckssida: Den del av köldmediesystemet som ligger mellan tryckstegrare och stryporgan i köldmediets strömningsriktning.

Komponenter

  • Värmebärare: Medium som transporterar värme från värmeavgivare till användningställe.
  • Kylmedel: Medium som bortför värme som ej kan nyttiggöras.
  • Köldbärare: Medium som transporterar värme från värmekälla till värmepump eller kylställe till kylanläggning.
  • Köldmedium: Arbetsmedium vid en förångningsprocess.
  • Indirekt värmning: Process i vilken värme från värmepumpen avges till en värmebärare och sedan via en värmeväxlare till det medium som slutligen skall värmas.
  • Direkt värmeupptagning (alternativt direkt kylning): Process i vilken värmepumpen upptar värme direkt ur värmekällan.
  • Indirekt värmeupptagning (alternativt indirekt kylning): Process i vilken värmepumpen upptar värme ur en köldbärare som i en värmeväxlare upptagit värme ur värmekällan.

Tillsatsvärmesystem
Uppvärmningssystem som kompletterar värmepumpen när den inte förmår avge tillräckligt stor värmeeffekt.

Reservvärmesystem
Uppvärmningssystem vilket träder i funktion när fjärrvärmepumpen ej fungera.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp