Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Förångaren

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Förångaren i en kylanläggning är den enhet som tar upp värme. I förångaren kokar köldmediet vid en låg temperatur. Denna temperatur anges som förångningstemperatur T2. (T är temperatur i gradskalan Kelvin)

Ångbildningsvärmet tas från omgivningen från till exempel från ett luftflöde, varvid man får en direkt avkylning av luften till en önskad låg temperatur. Värmet som tas upp i förångaren anges som värmemängden Q2.

Figur 1
Förångningen upprätthålls genom att kylprocessorn åstadkommer ett sådant tryck i förångaren att köldmediets koktemperatur, förångningstemperatur T2, ligger lägre än temperaturen på till exempel den luft som ska kylas. Härigenom möjliggörs värmetransport från till exempel luften till köldmediet.

För ett visst tryck i förångaren, förångningstrycket, finns alltid en motsvarande förångningstemperatur och sambandet däremellan anges av det kokande ämnets ångtryckskurva. Förångningstrycket anges med beteckning p2.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp