Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Kompressorkylprocessen

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Den utan jämförelse vanligaste förångningsprocessen är kompressorkylprocessen. Kompressorkylprocessen arbetar i ett helt slutet kretslopp i vilket arbetsmediet, det så kallade köldmediet, cirkulerar under värmeupptagning och värmeavgivning. Kompressorkylprocessen är en förångningsprocess som i regel arbetar med en elektriskt driven kompressor.

I förångaren, ofta även kallad kylbatteri, kokar köldmedievätskan. Det värme som erfordras för ångbildningen, det så kallade ångbildningsvärmet, tas från det medium som ska kylas, till exempel luft, vatten.

När köldmediet kokar bildas ånga. Ångan sugs bort från förångaren av kylkompressorn. Kylkompressorn komprimerar ångan till ett högre tryck varefter denna trycks till kondensorn.

I kondensorn kommer köldmedieångan att kondensera till vätska. Kondenseringen åstadkoms genom att ångan får avge värme till omgivningen vid en temperatur som är högre än den i förångaren.

Värmeavgivningen i en kompressorkylanläggning sker alltså i kondensorn som måste kylas. Kylmediet för kondensorn kan vara luft eller vatten. Sedan köldmediet återfått vätskeform i kondensorn, förs vätskan åter till förångaren via en expansionsventil.

Expansionsventilen har en viktig funktion i kylprocessen. Den har till uppgift att sänka trycket på vätskan, från det högre kondenstrycket till det lägre som råder i förångaren. Expansionsventilen ska även reglera mängden köldmedievätska som släpps in i förångaren.

Om expansionsventilen släpper igenom för lite vätska kommer förångarens förmåga att ta upp värme (=kyla) att minska och kyleffekten blir dålig. Om för mycket vätska släpps in i förångaren kan vätskan följa med till kompressorn som då får så kallad våt gång. Risken är då att kompressorn havererar.

Huvuddelarna i en kompressorkylanläggning är:

  • Förångare
  • Kompressor
  • Kondensor
  • Expansionsventil

Kylanläggningar byggda enligt principen för kompressorkylprocessen med elmotordrivna kylkompressorer dominerar marknaden. De har en överlägsen totalekonomi och låg energiförbrukning jämfört med andra kylprocesser. Kompressorkylanläggningar är därför även intressanta som så kallade värmepumps-anläggningar för bland annat energiåtervinningssystem.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp