Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Fjärrvärmeverk

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Utbyggnaden av fjärrvärme har getts hög prioritet från statsmakternas sida, främst för att minska oljeberoendet. Fjärrvärmen kommer även i framtiden att ha en mycket stark ställning som ett effektivt sätt att producera värme, trots Sveriges stora elproduktion från vatten- och kärnkraften.

Orsakerna är flera, men en faktor som får allt större betydelse är att fjärrvärme är ett mycket flexibelt energisystem där konventionell och ny teknik effektivt kan samverka. Exempel på ny teknik är utnyttjande av till exempel biobränslen och olika lågtempererande energikällor som spillvärme från industrier och sopförbränningsanläggningar, stora värmepumpar, solenergi, etc. Åtskilliga svenka värmeverk utnyttjar flera av dessa nya energikällor redan idag som ett alternativ till konventionell oljeeldning.

De värmeproducerande anläggningarna kan delas upp efter hur de producerar fjärrvärme. Exempel på anläggningar som fungerar som grundlastanläggningar av hetvattencentraler. Dessa producerar enbart värme.

Hetvattenpannan värmer fjärrvärmevatten. Temperaturen på hetvattenkretsen är vanligtvis mellan 80 - 120 °C.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp