Lösningar till Gymnasiekemi A Kapitel 7
Kapitel 7
Lösningarna kan också skrivas ut HÄR


7.2 Använd formeln n = c · V
c = 12 mol/dm3
n = 1,0 mol

V= = =0,0833 dm3


Svar: 83 cm3 skall mätas upp
7.3 Se lärobokens svar och anvisningar.

7.4 Se lärobokens svar och anvisningar.

7.5 Se lärobokens svar och anvisningar.
7.6 Se lärobokens svar och anvisningar.

7.7 Eftersom lösningens koncentration anges i mol/dm3, så låt oss betrakta 1 dm3 (1000 cm3) matättika. Denna mängd väger 1000 g eftersom varje cm3 väger 1,00 g.

Av denna mängd är 2,5% ättiksyra dvs 0,025×1000 g= 25 g. För att kunna beräkna hur mol ättiksyra detta är måste vi beräkna molmassan för denna (CH3COOH): 12 + 3×1,0 + 12 + 2×16,0 + 1,0 = 60,0 g/mol

Antal mol ättiksyra = 25/60,0 = 0,416

Denna substansmängd har vi på 1 dm3 varför koncentrationen blir 0,42 mol/dm3

Svar: Lösningens koncentration är 0,42 mol/dm3

7.8 Börja med att skriva upp reaktionsformeln.

CaCO3(s) + 2HCl(aq) CaCl2(aq) + CO2(g) + H2O


1 CaCO3   2 HCl
m (g) M (g/mol) n (mol) n (mol) c (mol/dm3) V (dm3)
    1 2    
100 40,1+12,0+3·16=100,1
=0,999
0,999·2=1,99 5,0
=0,398

Svar: 0,40 dm3 skall mätas upp

7.9 Se lärobokens svar och anvisningar.

7.10 En bas är en protontagare. Som bas fungerar HCO3- i både uppgift a och c. I b har HCO3- fungerat som syra. I a) har en proton från vattnet flyttas över till HCO3- och bildat H2CO3 (kolsyra). I c) tar vätekarbonatjonen upp protoner enligt nedan

HCO3-(aq) + H3O+(aq) H2CO3(aq) + H2O


Även här bildas kolsyra, men reaktionen går ytterligare ett steg på grund av att pH är lägre.

H2CO3(aq) CO2(g) + H2O

Det kan du testa själv genom att droppa lite citron i en läsk.

7.11 Se http://www.liber.se/mnt/kemi/Index/

7.12 m = 10,0 g               M = 23,0 + 16,0 + 1,0 = 40,0 g/mol

n= =0,250 mol

CNaOH= = 0,250

Då NaOH löses i vatten delar den upp sig fullständigt i sina joner varför CNaOH = [Na+] = [OH-] = 0,250 mol/dm3

Se även http://www.liber.se/mnt/kemi/Index/

7.13 Neutralisatioinen sker enligt formeln

HCl(aq) + NaOH(aq) NaCl(aq) + H2O


1 HCl   1 NaOH
V(dm3) c (mol/dm3) n (mol) n (mol) M (g/mol) m(g)
    1 1    
0,100 0,20 0,100·0,20= 0,0200 0,0200 23,0+16,0+1,0= 40,0 0,020·40,0=0,80


Svar: 0,80 g NaOH skall vägas upp

7.14 a) Neutralisatioinen sker enligt formeln
NH3(aq) + HNO3(aq) NH4NO3(aq)


b)
1 HNO3  1 NH3
V(dm3) c (mol/dm3) n (mol) n (mol) c (mol/dm3) V(dm3)
    1 1    
0,100 0,500 0,100·0,50= 0,0500 0,0500 1,00
=0,0500

Svar: Det går 50,0 cm3 NH3

7.15 a) Neutralisatioinen sker enligt formeln
NaOH(aq) + HNO3(aq) NH3NO3(aq) + H2O


b)
1 HNO3  1 NaNO3
V(dm3) c (mol/dm3) n (mol) n (mol) M (g/mol) m(g)
    1 1    
0,100 1,00 0,100·1,00= 0,100 0,100 23,0+14,0+
+3·16,0=85,0
0,100·85,0=8,50

Svar: Det bildas 8,50 g NaNO3

7.16 a) Neutralisatioinen sker enligt formeln
2 KOH(aq) + H2SO4(aq) K2SO4(aq) + 2H2O


b)
2 KOH  1 K2SO4
V(dm3) c (mol/dm3) n (mol) n (mol) M (g/mol) m(g)
    1 1    
0,500 0,500 0,500·0,500= 0,250 0,5·0,250= 0,125 2·39,1+32,1+
+4·16,0=174,3

0,125·174,3= 21,78


Svar: Det bildas 8,50 g NaNO3

7.17 Se http://www.liber.se/mnt/kemi/Index/

7.18 Se http://www.liber.se/mnt/kemi/Index/

7.19 Se http://www.liber.se/mnt/kemi/Index/
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande