Lösningar till Gymnasiekemi A Kapitel 6
Kapitel 6
Lösningarna kan också skrivas ut HÄR

6.1 Se lärobokens svar och anvisningar.
Se även http://www.liber.se/mnt/kemi/Index/

6.3 Se lärobokens svar och anvisningar.
Se även http://www.liber.se/mnt/kemi/Index/

6.4 Se lärobokens svar och anvisningar.

6.5 Kalcium reagerar med vatten på samma sätt som natrium. Utgångsämnena och produkterna blir då

Ca + H2O Ca2+ + OH- + H2

Som du ser är utgångsämnena elektriskt oladdade medan två av de bildade ämnena är joner och är således elektriskt laddade. Reaktionen måste ske så att slutresultatet också elektriskt oladdat. Därför måste laddningen hos de positiva och negativa jonerna ta ut varandra. På höger sida om reaktionspilen finns ett överskott på positiva laddningar. Om vi ökar antalet hydroxidjoner till två, så är laddningarna balanserade.

Ca + H2O Ca2+ + 2OH- + H2

Om man nu räknar på antalet väteatomer så upptäcker man att antalet på vänster sida är två, medan på höger sida finns fyra. Sätt en tvåa framför H2O så stämmer även väteatomerna. Kontrollera därefter om syre- och kalciumatomerna stämmer.

Ca + 2H2O Ca2+ + 2OH- + H2

6.6 Se http://www.liber.se/mnt/kemi/Index/

6.7 Skriv upp utgångsämnena och produkterna:

B2O3 + Mg MgO + Mg3B2

Utgå från att en B2O3 reagerar. I så fall stämmer antalet B-atomer. Antalet syre atomer på vänster sida är då bestämda till tre, varför samma antal också måste finnas på höger sida i form av 3 stycken MgO. Kontrollera sedan hur många Mg-atomer som krävs på vänster sida för att antalet skall stämma med högersidans.

B2O3 + 6Mg 3MgO + Mg3B2

6.8
 1. Se lärobokens svar och anvisningar.
 2. Deluppgift 2 och 3 löses genom att undersöka hur mycket 1 mol av respektive CO2 och O2 de övriga ämnena svarar mot och sedan multiplicera med aktuella mängder (se nedan).
2 C2H6   +   7 O2 4 CO2   +   6 H2O


2.    mol mol 1 mol mol

      mol mol 6 mol mol


3.    mol 1mol mol mol

      0,35· mol 0,35 mol 0,35· mol 0,35· mol

6.11 En beskrivning av den modell för nedanstående sätt att lösa problem finner på länken problemlösningsmodell

2 Na + Cl2 2 NaCl


2 Na   2 NaCl
m (g) M (g/mol) n (mol) n (mol) M (g/mol) m (g)
    2 2    
    1 1    
10,0 23,0
=0,4347
0,4347 23,0+35,5=58,5 0,4347·58,5=25,42

Svar: Det bildas 25,4 g NaCl

6.12 Se http://www.liber.se/mnt/kemi/Index/

6.13 a) Varje astronaut utandas 1,0 kg koldioxid/dygn. Fyra astronauter utandas under sex dygn 4·6·1,0 kg =24,0 kg= 24000 g.

CO2(g) + 2LiOH(s) Li2CO3(s) + H2O(l)


1 CO2   2 LiOH
m (g) M (g/mol) n (mol) n (mol) M (g/mol) m (g)
    1 2    
24000 12,0+2·16= 44,0
=0,4347
2·545=1090 6,9+16,0+1,0= 23,95 1090·23,9= 26051

Svar: 26 kg LiOH går åt.


b) Reaktanternas totala massa är 24 kg + 26 kg = 50 kg. Dessa omvandlas till produkterna litiumkarbonat och vatten. Dessa två måste tillsammans ha samma massa som reaktanterna (50 kg). Inga atomer försvinner eller tillkommer ju under processen utan byter endast plats.

6.14
CaCN2 + 3H2O CaCO3 + 2NH3

Av formeln framgår att 1 mol CaCN2 kräver 3 mol H2O. Men i detta problem finns endast tillgång till 1 mol H2O, varför H2O är det som begränsar mängden NH3 som bildas.

3 H2O 2 NH3

3 mol 2 mol

1 mol 2/3 mol


Svar: alternativ d)

Se även http://www.liber.se/mnt/kemi/Index/

6.15 Koksaltets massa = 100 g
Lösningen massa (vattnets massa+koksaltets)=
           =500 g + 100 g = 600g

massprocenten koksalt= ·100 = 16,66%

Svar: Halten koksalt är 16,7% uttryckt i massprocent

6.17 m = 42,5 g
MCoCl2 = 40,1 + 2·35,5 = 111,1 g/mol
V = 0,200 dm3

Svar: koncentrationen blir 1,91 mol/dm3

6.18 Se lärobokens svar och anvisningar

6.19
a. Eftersom lösning skall ha en noggrannhet på tre värdesiffror krävs en våg som klarar av detta samt en mätkolv som rymmer 1 dm3. Mätkolvar håller med god marginal den önskade noggrannhet
b. Använd formeln c= n/V för att beräkna hur många mol silvernitrat som behövs. Därefter använder du formeln m=n·M för att beräkna massan hos silvernitratet.

c = 0,100 mol/dm3
V = 1,00 dm3
n = c·V = 0,100 mol/dm3 ·1,00 dm3= 0,100 mol
MAgNO3 = 107,9 +14,0 + 3·16,0 = 169,9 g/mol
m = n·M = 0,100 mol ·169,9 g/mol = 16,99 g
c.
och
d.
17,0 g silvernitrat skall vägas upp och överföras till en mätkolv på 1 dm3. Därefter fyller man mätkolven till ungefär halva volymen med vatten och skakar om så att allt silvernitrat löses. Späd sedan till märket och skaka lösning så att den blir homogen. Med detta förfaringssätt kommer volymsbestämningen, med tre värdesiffror, med god marginal att uppfyllas.

6.20 Den färdiga volymen på lösningen skall vara 2,00 dm3. Lösningens koncentration skall vara 0,25 mol/dm3.

Antal mol Ba(NO3)2 i lösning är 2,00 dm3 ·0,25 mol/dm3 = 0,500 mol (n = V·c)

För att beräkna massan hor 0,500 mol Ba(NO3)2 måste vi känna molmassan.

M = 137,3 + 2·(14,0 + 3·16,0) = 261,3 g/mol
m = 0,500·261,3 = 130,65 g

Svar: 0,13 kg bariumnitrat skall vägas upp

6.21 Se http://www.liber.se/mnt/kemi/Index/

6.22
 1. Då man löser problem av denna typ skall du använda dig av att substansmängden aluminiumklorid är den samma före som efter spädning.
  Före spädning Efter spädning
     Vf    0,0400 dm3    Ve            0,200 dm3        
  cf 0,25 mol/dm3 ce ?
  nf          0,0400·0,25 mol          ne 0,200·ce

  ne = nf

  0,200×ce = 0,0400 ×0,25

  ce = 0,0500 mol/dm3

  Svar: lösningens koncentration (totalkoncentration) blir 0,050 mol/dm3


 2. Då aluminiumklorid löses sker följande:

  AlCl3(s) Al3+(aq) + 3 Cl-(aq)

  Detta medför att [Al3+] = 0,0500 mol/dm3


 3. Enligt uppgift a) och b) blir [Cl-] = 3·0,0500 = 0,15 mol/dm3
6.23
Före spädning Efter spädning
   Vf    ?    Ve            5,00 dm3        
cf 2,00 mol/dm3 ce 0,100 mol/dm3
nf          0,0400·0,25 mol          ne 5,00·0,100 mol

nf = ne
Vf×2,00 = 5,00×0,100
Vf = 0,250 dm3

Svar: 250 cm3 skall tas av ursprungslösningen

6.26
KCl(aq) + AgNO3(aq) AgCl(s) + KNO3(aq)

AgCl   KCl
m (g) M (g/mol) n (mol) n (mol) M (g/mol) m (g)
    1 1    
3,73 107,9+35,5= 143,4
=0,02601
0,02601 39,1+35,5= 74,6 0,02601· 74,6=1,940

Svar: Kaliumkloriden vägde 1,94 g

Se även http://www.liber.se/mnt/kemi/Index/

6.27 b) Utfällning sker enligt reaktionen

BaCl2(aq) + Na2SO4(aq) BaSO4(s) + 2NaCl(aq)

BaSO4  BaCl2
m (g) M (g/mol) n (mol) n (mol) M (g/mol) m (g)
    1 1    
1,10 137,3+32,1 +4·16,0=
=233,4
=0,004713
0,004713 137,3+ 2·35,5=
= 208,3
0,004713· 208,3=
= 0,9817

procenthalten= ·100 = 98,17%

Svar: procenthalten BaCl2 var 98%
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande