Lösningar till Gymnasiekemi A Kapitel 4
Kapitel 4
Lösningarna kan också skrivas ut HÄR


4.1 Se svar och anvisningar till lärobokenSe även
http://www.liber.se/mnt/kemi/Index/

4.2 Se svar och anvisningar till läroboken

4.3 Se svar och anvisningar till läroboken
Se även http://www.liber.se/mnt/kemi/Index/

4.4 Se svar och anvisningar till läroboken

4.5 Cs och Br är två ämnen som står långt från varandra i periodiska systemet och därmed stor skillnad i elektronegativitet. Dessa bildar en jonförening. En jonförening kännetecknas av den har hög smältpunkt, ofta löslig i vatten, vattenlösningar och smältor leder elektrisk ström. I fast tillstånd arrangerar jonerna sig på ett regelbundet sätt, vilket medför att såväl mycket små som stors kristaller har samma utseende. Eftersom Cs står i grupp 1 så avger den en elektron och bildar en envärd positiv jon. Br, som står i grupp 17 tar upp en elektron och bildar en envärd negativ jon.
Av ovanstående resonemang framgår att de rätta alternativen är b,c,d.
4.6 Se http://www.liber.se/mnt/kemi/Index/

4.7 Den positiva laddningen i kärnan ökar då man går från P3- till Ca2+ varför attraktionskraften på elektronerna i yttersta skalet blir större och jonerna blir mindre. Jmfr uppgift 3.7.

4.8 Se svar och anvisningar till läroboken

4.9 Se svar och anvisningar till läroboken

4.10 Ämne X som har två valenselektroner måste tillhöra grupp 2 och ämne Y med sex valenselektroner tillhör grupp 16. Dessa två ämnen har stor skillnad i elektronegativitet varför föreningen måste vara en jonförening. X bildar en 2+ jon och Y en 2- jon och föreningens sammansättning blir XY.

Se även http://www.liber.se/mnt/kemi/Index/

4.11 Då du löser denna uppgift skall du se till att alla atomerna förutom H får tillgång till 8 elektroner. H skall endast ha tillgång två elektroner. För övrigt se lärobokens svar och anvisningar.

4.12 Ju längre ifrån varandra de två ämnena står i periodiska systemet desto större skillnad i elektronegativitet och desto mer typisk jonförening. Därför har BaCl2 den mest utpräglade jonbindningen av de uppräknade föreningarna.

4.13 Jonbindning får man mellan en metall och en ickemetall och kovalenta bindning mellan två ickemetaller. I övrigt se svar och anvisningar till läroboken.

Se även http://www.liber.se/mnt/kemi/Index/

4.14 Använd figuren 4.21 och beräkna skillnaden i elektronegativitet för de olika paren. För övrig se lärobokens svar och anvisningar.
4.15 Jonbindning förekommer mellan en metall och en icke metall. Metalljoner som hör till grupperna 1 och 2 har laddningen +1 respektive +2. Övriga metalljoners laddning får fram med hjälp av den negativa jonens laddning. Icke metallernas jonladdning är –3 för de som hör till grupp 15, -2 för de som hör till grupp 16 och –1 för de till grupp 17. För övrig se lärobokens svar och anvisningar.
4.16 Följande vilkor måste vara uppfyllda för att en molekyl skall vara en dipol:
  1. åtminstone en av bindningarna mellan de i molekylen ingående atomerna är polär, dvs det finns en skillnad i elektronegativitet mellan atomerna
  2. molekylens positva och negativa tyngdpunkter får ej sammanfalla. Molekylen måste vara assymetrisk. a, c, d (vinklad) och e (pyramidformad) uppfyller dessa vilkor och alltså dipoler.
4.17 Se svar och anvisningar till läroboken och jämför med svaret ovan

Se även http://www.liber.se/mnt/kemi/Index/

4.18 Se svar och anvisningar till läroboken

4.19 Se svar och anvisningar till läroboken
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande