Lösningar till Gymnasiekemi A Kapitel 13
Kapitel 13
Lösningarna kan också skrivas ut HÄR

13.1 Se lärobokens svar och anvisningar
13.2 Det är endast Mg av metallerna som reagerar med utspädd svavelsyra (jfr uppgift 8.7).

Mg(s) + H2SO4(aq) MgSO4(aq) + H2(g)


1 H2  1 Mg
V (dm3)) Vm(dm3/mol) n (mol) n (mol) M(g/mol) m (g)
    1 1    
0,125 24,4 0,125/24,4=
= 5,12·10-3
5,12·10-3 24,3 5,12·10-3· 24,3=
= 0,1245

Procenthalten Mg ·100=61,93%

Svar: 62% Mg och 38% Cu

13.3

a) och b) Som en riktlinje brukar anges, att om skillnaden i elektronegativtet mellan grundämnena som ingår i en kemisk förening är större än 1,8, så är denna en jonförening. Trots att alkalimetallerna och väte inte uppfyller detta villkor så räknas ändå alkalimetallernas hydrider som jonföreningar. Det är dock ett ganska starkt kovalent inslag i jonbindning.

c) och e) Reaktionsformeln mellan NaH och H2O är följande:
NaH(s) + H2O NaOH(aq) + H2(g)

1 mol NaH ger 1 mol H2.

d) Natriumhydrid kan framställas enligt formeln:
2Na(s) + H2(g) 2 NaH(s)


13.4 Se lärobokens svar och anvisningar.
13.5 Se lärobokens svar och anvisningar.

13.6
a) Se lärobokens svar och anvisningar
b)
1 B10H14  11 O2l
m (g) M (g/mol) n (mol) n (mol) M (g/mol) m (g)
    1 11    
1,00·103 10·10,8+ 14·1,0= 122
=0,999
11·8,196= 90,16 2·16,0= 32,0 90,16· 32,0=
=2885

Svar: 2,88 kg syre
13.7 Se lärobokens svar och anvisningar

13.8 Volymen SO2 i 1,00 m3 luft var 0,40·10-6·1,00 m3 = 4,0·10-4 dm3

23 dm3 1,0 mol

1 dm3 mol = 0,04347 mol

4,0·10-4 dm3 4,0·10-4· 0,04347 mol = 1,739·10-5 mol

Msvaveldioxid = 32,1 + 2·16,0 = 64,1 g/mol

m = 1,739.10-5 · 64,1 g = 1,11·10-3 g

Svar: 1,1 mg

13.9 Se lärobokens svar och anvisningar
13.10
a) Massan hos svavlet som förbränns varje timme är 83·0,0070 ton = 58,1·104 g
S(s) + O2(g) SO2(g)

1 S  1 SO2
m (g) M (g/mol) n (mol) n (mol) M (g/mol) m (g)
    1 1    
58,1·104 32,1
=1,81·104
1,81·104 32,1+2·16= 64,1 1,81·104·64,1=
=1,16·106

Svar: 1,2 ton SO2/h
b) Energimängd/h är 83·103 ·27 MJ = 2,24·106 MJ
Utsläppt mängd svavel är 10 · 2,24·106 mg = 2,24·104 g


1 S  1 SO2
m (g) M (g/mol) n (mol) n (mol) M (g/mol) m (g)
    1 1    
2,24·104 32,1
=698
=698 32,1+2·16= 64,1 698·64,1=44730

Svar: 45 kg SO2/h
c) Reaktionen sker enligt

SO2(g) + Ca(OH)2(s) CaSO3(s) + H2O

Antal kg SO2 som reagerar/h är 1200-45 = 1155 Kg


1 SO2  1 Ca(OH)2
m (g) M (g/mol) n (mol) n (mol) M (g/mol) m (g)
    1 1    
1,155·106 32,1+2·16=64,1 18018 18018 40,1+2·16+2·1=
=74,1
18018·74,1=
=1,34·106

Svar: 1,3 ton Ca(OH)2/h

13.11 Se lärobokens svar och anvisningar

13.12 Se lärobokens svar och anvisningar

13.13 De två ämnena HBr och NH3 reagerar med varandra och bildar NH4Br enligt formeln

HBr(g) + NH3(g) NH4Br(s)

(Jämför reaktionen mellan vätekloridgas och ammoniakgas sid 239)
Av formeln ovan ses att en del HBr reagerar med en del NH3. De 20 cm3 NH3 som fanns reagerar med 20 cm3 HBr och ger fast NH4Br. Kvar blir 10 cm3 HBr som inte har reagerat.

Svar: a)

13.14 Se lärobokens svar och anvisningar
13.15 Se lärobokens svar och anvisningar
13.16 Enligt reaktionsformeln gäller

1 C  2 NH4NO3
m (g) M (g/mol) n (mol) n (mol) M (g/mol) m (g)
    1 2    
100 12,0
=833
2·8,33=16,67 14,0+4·1,0+
+14,0+3·16,0=
=80,0
16,67·80=1334

Svar: 1,3 kg ammoniumnitrat behövs
13.17 Se lärobokens svar och anvisningar

13.18
a) Enligt reaktionsformeln gäller

1 C6H12O6  6 O2
m (g) M (g/mol) n (mol) n (mol) M (g/mol) m (g)
    1 6    
1000 6·12,0+12·1,0+
+6·16,0=180,0
=5,5
6·5,555=33,33 25 33,33·25=833

Svar: 0,83 m3 syrgas bildas
b) 0,83 m3 syre finns i 0,83/0,21 m3 luft = 3,95 m3 luft

Svar: 4,0 m3 luft innehåller 0,83 m3 syre

13.19 På 5 minuter har en person utandats 5·0,667 g CO2 = 3,335 g CO2

Enligt reaktionsformeln gäller

4 CO2 4 KO2
m (g) M (g/mol) n (mol) n (mol) M (g/mol) m (g)
    4 4    
    1 6    
3,335 12,0+2·16,0=
=44,
=0,07625
0,07625 39,1+2·16,0=
=71,1
0,07625·71,1=
=5,421

Svar: 5,4 g kaliumhyperoxid förbrukas
13.20 Volymen CO i garaget som gör en människa medvetslös är 0,002·40 = 0,0800 m3 = 80 dm3.

Denna volym CO utgör 80/25 mol CO = 3,2 mol.

Denna ämnesmängd produceras på 3,2/0,60 minuter = 5,33 minuter

Svar: På 5 minuter har halten CO blivit så hög att en människa blir medvetslös
13.21 Se lärobokens svar och anvisningar
13.22 Se lärobokens svar och anvisningar
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande