Lösningar till Gymnasiekemi A Kapitel 11
Kapitel 11
Lösningarna kan också skrivas ut HÄR


11.1 I 4 st vätebindningar kan H2O molekylen delta se fig.

11.2

 

Se http://www.liber.se/mnt/kemi/Index/

11.3
CuSO4·5H2O CuSO4 + 5H2O


1 CuSO4·5H2O   1 CuSO4
m (g) M (g/mol) n (mol) n (mol) M (g/mol) V (dm3)
    1 1    
1,50 63,5+32,1+4·16+5·
·(2·1+16)=249,6
=0,999
0,0060 63,5+32,1+
+4·16=159,6
0,0060·159,6
0,957

Svar: 0,96 g vattenfri kopparsulfat bildas

11.4 Det som återstår efter upphettningen är MgSO4.
Molmassan för MgSO4 är: 24,3 + 32,1 + 4·16,0 = 120,4 g/mol.
0,71 g MgSO4 utgör 0,71/120,4 mol = 0,00589 mol.

Vattnets massa i kristalliserad magnesiumsulfat är
1,45 – 0,71 = 0,74 g.
Vattens molmassa är 18 g/mol.
0,74 g vatten utgör 0,74/18,0 = 0,04111 mol.

= =6,97≈

Svar: x i formeln är 7

Se även http://www.liber.se/mnt/kemi/Index/
11.5 Kaliumklorid, som är en jonförening, är löslig i polära lösningsmedel. Både heptan och toluen är kolväten, som är ickepolära lösningsmedel, kan inte lösa kaliumklorid och andra salter. Metanol innehåller en polär grupp nämligen OH-gruppen, och i detta ämnen kan kaliumklorid lösas.

Se även http://www.liber.se/mnt/kemi/Index/

11.6 Se lärobokens svar och anvisningar

11.7 Se lärobokens svar och anvisningar
11.8 a) och c) är jonföreningar och är därför lösliga i vatten. d) och f) innehåller flera polära grupper och bör således vara lösliga i vatten (jämför laborationen alkoholers löslighet). Kloroform är endast svagt polär medan bensen, C6H6, är ickepolär och ingen av dessa är lösliga i vatten.
11.10 Se http://www.liber.se/mnt/kemi/Index/
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande