Ämne: Svenska som andraspråk
Kurs: Svenska som andraspråk A
Kurskod: SVA1201
Poäng: 100
Mål
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Eleven skall

Betygskriterier
Kriterier för betyget Godkänd

Kriterier för betyget Väl godkänd

Kriterier för Mycket väl godkänd