Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Värmeväxlare

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Genom att installera någon typ av värmeväxlare i ett ventilationssystem kan vi utnyttja värmen i frånluften. Gemensamt för alla typer av värmeväxlare är att man överför värmen i frånluften till den ingående tilluften.

För att ange en värmeväxlares effektivitet används begreppet verkningsgrad. Det finns olika sätt att ange denna, de vanligaste är temperatur- och årsmedelverkningsgraden.

Temperaturverkningsgraden anger i procent hur mycket temperaturen på tilluften höjs i förhållande till frånluftens temperatur. Vid t ex 100% temperaturverkningsgrad, som dock är praktiskt omöjlig, antar tilluften samma temperatur som frånluften. Beroende på värmeväxlarens typ och fabrikat kan verkningsgraden variera.

Årsmedelverkningsgraden utgör ett medelvärde av verkningsgraden under året. Den anger hur stor del av energin för uppvärmning av ventilationsluften under ett år som besparas med värmeväxlaren. Årsmedelverkningsgraden är egentligen den intressantaste uppgiften, då man skall avgöra ominstallation av värmeväxlare är ekonomisk eller inre.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp