Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Expansionsventil

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Expansionsventilen har två funktioner:

  1. Expansionsventilen skall reducera köldmedievätskans högtryck till förångarens lågtryck, det vill säga upprätthålla tryckdiffernesen mellan kondensorn och förångaren.
  2. Expansionsventilen ska reglera mängden av köldmedievätska till förångaren så att all vätska har avkokat vid utloppet av förångaren och så att endast ånga sugs till kylkompressorn.

Expansionsventilen sänker således trycket och därmed även temperaturen från den nivå som råder i kondensorn till den nivå som man vill upprätthålla i förångaren.

Kylprocessorn vid en kompressorkylanläggning får allså som tidigare nämnts en högtryckssida och en lågtryckssida där gränslinjen dem emellan går vid strypventilen och kompressorn.

Figur 1
All värmeupptagning, så kallad köldalstring, sker vid processens lågtrycksida och all värmeavgivning sker vid processens högtrycksida.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp