Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Kondensor

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

De i köldmedieångan upptagna värmemängderna Q2 och E avges i kondensorn som värmemängden Q1. Kondensorn som kondenserar köldmedieångan till vätskan, kan vara luft- eller vattenkyld.

Den komprimerade gasen som tillförs kondensorn måste ha ett sådant högt tryck p1, kondenseringstrycket, att tillgängligt kylmedel till exempel luft eller vatten kan användas för att kondensera gasen.

För att värmet ska kunna transporteras från köldmediet till kylmediet måste kondenseringstemperaturen ligga högre än temperaturen på kylmediet.

Med hjälp av köldmediets ångtryckskurva kan det kondenseringstrycket, p1 bestämmas som måste råda vid en angiven kondenseringstemperatur.

Kondensorn avger värme vid konstant tryck och temperatur således på motsvarande sätt som vid värmeupptagningen i förångaren. Köldmedievätskan från kondensorn återförs genom expansionsventilen till förångaren för förnyad avkokning (förångning).

Figur 1
För kylprocessen gäller att både ångbildningsvärmet Q2 som tillförs förångaren och den elektriska drivenergin E som tillförs kylkompressorn, måste avges i kondensorn som värmemängd Q1.

Följande samband råder alltid:
Q1 = E + Q2

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp