Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Dammar

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Vid vattendragets källa är vattenföringen låg, men fallhöjden kan vara stor. Denna nivåskillnad är ej lämplig för att bygga ett kraftverk för el-produktion, eftersom för varje flöde finns en minsta fallhöjd som undre gräns för lönsam utbyggnad.

När små tillflödena har samlats till ett tillräckligt stort flöde och det är ekonomiskt försvarbart byggs en fördämning, om miljön tillåter, för vattenmagasin och en vattenkraftstation.

Den vanligast förekommande dammen består av en tätkärna bestående av packad moränjord med en dränerande stödfyllning bestående av sprängsten, grus, singel och sand.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp