Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Mottryckskraftverk

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

I större tätorter där behovet av värmeenergi för uppvärmning är stort kan man göra en kombination av produktion av både el-energi och fjärrvärme (mottryckskraftverk). Därmed förbättras ånganläggningens totala verkningsgrad till ca 80 - 85 %. Produktionen av el-energi blir dock lägre en vid ett kondenskraftverk med samma driftsdata.

I ett mottryckskraftverk låter man admissionsångan från ångpannan expandera genom ångturbinen (mottrycksturbin) till ett ångtryck i avloppsångan som motsvarar en temperatur av ca 120 - 150 °C.

I kondensorn bortkyles avloppsångans ångbildningsvärme av fjärrvärmevatten som då värms upp till den temperatur som fjärrvärmenäteterfordrar. Kondensorn har i detta fall blivit en "fjärrvärmeväxlare".

Ovanstående figur visar driftsdata för ett konventionellt mottryckskraftverk.

Pappers- och massaindustrin har också en mottrycksanläggning, skillnaden från ett konventionell mottryckskraftverk är att den saknar en kondensor.

Istället låter man admissionsångan expandera i ångturbin, så att avloppsångan efter ångturbin får ett ångtryck av ca 3 - 4 bar. Avloppsångan används exempelvis sedan till torkning av papper i pappersmaskin eller till andra ändamål som erfordrar lågtrycksånga.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp