Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Undercentraler

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Mellan distribution och förbrukning ligger en abonnentcentral. Denna skall utformas så, att den tillfredställer förbrukarens alla momentana och kontinuerliga värmebehov, men dessutom skall den göra detta på ett sådant sätt att de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för panncentral och kulvert blir de bästa möjliga. Detta innebär att den cirkulerande värmebärarmängden skall hållas nere. Om utgående temperatur från panncentralen är given skall man alltså sträva efter låga returtemperaturer.

Dessutom bör den verka utjämnande på värmeeffektbehov. Detta kan ske genom seriekoppling av olika enheter, eventuellt i kombination med ackumulering.

Genom seriekoppling av varmvattenvärmeväxlare och radiatorvärmeväxlare kan undercentralen förbättras.

Inkoppling av fjärrvärmeabonnentcentraler sker efter tre grundprinciper.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp