Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Bränslen

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Ett bränsle betraktas som ett ämne med kemiskt bunden energi. Man skiljer på brännbar och icke brännbar substans. Den brännbara substansen är flyktiga och fasta beståndsdelar och består i huvudsak av grundämnena kol och väte.

Vid förbränning (oxidationsprocess) omvandlas bränslet, tillsammans med syre, till rökgaser och aska. Samtidigt med denna reaktion frigörs energi i form av värme, bränslet har ett värmevärde.

Med ett bränsles värmevärde avses den värmemängd, som per mängdenhet frigörs vid fullständig förbränning och konstant tryck. Enheten för värmevärdet är MJ/kg.

Bränslen kan indelas i två olika huvudgrupper, Biobränslen och Fossila bränslen.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp