Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Radialfläkt

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift

 

 

 

I princip är fläkthjul och kåpan utformade som motsvarande delar hos en centrifugalpump, men gaserna har betydligt lägre friktionsförluster än hos vätskor. Därför förekommer skovelutformningar hos fläkthjulen, som blir alltför oekonomiska hos pumpar.

Drivanordningen är likartad med axialfläkten. Mindre fläktar har direktkoppling till hjulaxeln medan större fläktar är det lämpligt med kilremsdrift.

Sett från driftsidan kan radialfläkten ha olika former av utförande. Beteckningen H står för högerutförande och har medurs rotation medan V är vänsterutförande med moturs rotation.

Hjultypen karakteriseras av skovelform och skovelvinkel. De hjultyper som förekommer i radialfläktar finns avbildade i bilderna ovan med diagram som visar tryck- flödeskurva (pt - q) samt effektkurva (P) i generaliserad form.


Bild 1. Hjul med bakåtriktade och bakåtböjda skovlar har högsta verkningsgrad och låg ljudnivå och är endast lämplig för ren gas.


Bild 2. Hjul med bakåtriktade och plana skovlar har hög verkningsgrad och relativt låg ljudnivå samt till viss del självrensande och kan därför användas till måttligt stoftbemängd gas.


Bild 3. Hjul med framåtriktade och framåtböjda skovlar kallas även för "trumhjul" och har inte samma höga verkningsgrad som de två ovanstående och en något högre ljudnivå. I gengäld har hjulet en stor tryckökning vi måttlig pereferihastighet. Hjulet är endast lämpligt för ren gas.


Bild 4. Hjul med radiella och plana skovlar med inloppsring. Säkerheten mot stoftavsättningar ökar vid radiella skovlar. Hjulet lämpar sig för stoftbemängd gas.


Bild 5. Hjul med radiella och plana skovlar utan inloppsring. Utan inloppsring minskar risken att större partiklar fastnar och stör driften. Lämpar sig för materialtransport.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp