Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Temperatur

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Temperaturen hos en kropp visar värmeenergins intensitet, men inte mängden värmeenergi. Den mest användbara temperaturskalan är Celsiusskalan, uppkallad efter svensken Anders Celsius.

Isens smältpunkt är 0 °C och vattnets kokpunkt är 100 °C vid normalt barometerstånd.

Vid beräkningar använder vi ofta en temperaturskala med samma gradlängd, KELVINSKALAN. En grad Celsius är alltså lika stor som en Kelvin.

Kelvinskalan 0-punkt är den absoluta nollpunkten, det vill säga att ingen lägre temperatur kan uppnås. Då temperaturen är ett mått på värmeenergins intensitet och värmeenergin ett mått på molekylrörelsen, så följer att vid absoluta nollpunkten har alla molekylrörelse avstannat.

Den absoluta nollpunkten motsvarar 0 Kelvin eller
-273 grader Celsius.

Eftersom temperatur är ett mått på värmeenergins intensitet betyder detta, att vid den absoluta nollpunkten (0 K), har molekylernas rörelse avstannat. Detta innebär att ingen lägre temperatur kan åstadkommas.

Följande samband gäller mellan graderingssystemen:

T = t + 273

T anger Kelvin och t anger grader Celsius.

I USA och i de flesta engelsktalande länderna användes tidigt mest grader Farenheit.

Enligt denna är isens smältpunkt 32 °F och vattnets kokpunkt 212 °F. Vid jämförelse mellan de båda skalorna framgår att gradlängden 1 °C = 1,8 °F och att temperaturen 0 °C = 32 °F, varvid vi kan ställa upp följande omräkningsformler:

°F = 1,8 × °C + 32

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp