Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Verkningsgrad

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

En mekanisk anordning som skall omvandla en viss form av energi till en annan energiform kan inte omvandla detta förlustfritt. Förlusternas storlek är beroende av den mekaniska anordningens status och på vilken form av energiomvandling.

Exempelvis är förlusterna mycket mindre hos en generator än den förbränningsmotor som driver generatorn. Verkningsgraden är kvoten mellan avgiven- och tillförd effekt (eller energi) och betecknas med den grekiska bokstaven h (eta).

Verkningsgraden är alltid mindre än 100 % det vill säga den anger hur stor del av den tillförda energin som blivit omvandlad till avgivna energin. Skillnaden mellan tillförd- och avgiven energi är förlusterna som till stor del avgår i form av värme exempelvis rökgaser från en panna eller smörjolje- och kylvattenförluster från en förbränningsmotor.


 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp