Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Kraftpar

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Figur 1
Två parallella, lika stora och åt motsatt håll riktade krafter kallas ett kraftpar. Kraftparet har inte någon resultant, och den kan ej flytta den kropp, på vilken den verkar i någon riktning. Kraftparet försöker att vrida kroppen och skapar ett statiskt moment, som är beroende av kraftens storlek och det vinkelräta avståndet mellan dem. Ett kraftpars vridande moment (M) är lika med summan av de moment som de två krafterna ger upphov till kring den tänkta rotationsaxeln. Härledningen i figuren visar att detta kraftpars statiska moment är lika med produkten av den ena kraften gånger det vinkelräta avståndet till den andra kraften, oberoende av momentpunktens läge.

Figur 2
Vi stänger en ventil med ratt som har en diameter av 400 mm. Vi är lika starka i båda armarna till exempel 200 N. Med hur stort moment har vi stängt ventilen?

Rätt svar blir 200 · 0,4 = 80 Nm

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp