Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Sammansättning och uppdelning av krafter

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Om två eller flera krafter verkar på en kropp är det tydligen så att deras sammansatta verkan skulle kunna utövas av en enda kraft av lämplig storlek och riktning. En sådan ersättande kraft kallas resultant, och de ursprungliga krafterna kallas komposanter. Att söka resultanten till ett antal komposanter kallas att sammansätta krafter. Om krafterna håller varandra i jämvikt har de ingen resultant, det vill säga resultanten är då = 0. Omvända problemet, att ersätta en given kraft med flera andra krafter med samma verkan som denna, kallas att uppdela krafter.

Krafterna F1 = 10 N, F2 = 15 N och F3 = 5 N har samma angreppspunkt (A). De verkar utefter samma räta linje och har samma riktning enligt Figur 2 (för att göra det hela mer överskådligt är krafterna i figurerna ritade efter varandra). Krafterna (F1, F2, F3) kan nu ersättas med en resultant (R1 = F1 + F2 + F3).


Figur 2

Verkar två krafter i en punkt A F1 = 25 N och F2 = 10 N, utefter samma linje men åt motsatt håll enligt Figur 3, blir resultanten skillnaden mellan krafterna. R = F1 - F2 = 25 - 10 = 15 N


Figur 3

När flera krafter verkar i en punkt utefter samma räta linje men åt olika håll enligt Figur 4 delar man lämpligen upp de olika krafterna i delresultanter, genom att lägga ihop de krafter som är riktade åt samma håll. Den slutliga resultanten får man fram genom att minska R1 med R2 enligt figuren.


Figur 4

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp