Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Tyngd

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

När ett objekt står stilla på jorden tas tyngdkraften ut av en lika stor motriktad kraft som åstadkoms av jordens yta.

Den motriktade kraften kallas normalkraft och den uppträder alltid då ett föremål vilar eller rör sig på ett underlag. Normalkraften kan ses som den kraft underlaget måste påverka föremålet med för att detta inte ska falla genom underlaget.


Med en kropps tyngd menas jordens dragningskraft på kroppen. Tyngden är alltså en kraft, som verkar på kroppen. Tyngden av en kropp med en och samma massa har olika värden på skilda platser på jorden. Den är störst vid polerna och avtar när man närmar sig ekvatorn. Tyngden minskar även med höjden över havsytan och blir slutligen 0.

I jordens närhet kommer varje fritt fallande kropp att röra sig under tyngdkraftens inverkan med ökande hastighet i lodriktningen. I lufttomt rum och på samma plats får alla kroppar samma acceleration. Denna acceleration kallas tyngdaccelerationen och betecknas med g.

Vid havsytans nivå och vid 45º latitud är g = 9,80665 m/s². Vi förkortar och använder oss av 9,81 m/s².

Om vi i kraftekvationen sätter g istället för a erhåller vi formeln för beräkning av tyngden.

F = kraft (N)

m = massa (kg)

g = 9,81 m/s²

F = m * g

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp