I skogen
Producerat av Studiefrämjandet i Östergötland för Folkbildningsrådet/CFL
© 2005

Den här sidan ingår i studiematerialet Den digitala Ekoturen som finns på www.folkbildning.net/ds

Mer än halva Sverige är täckt av skog

Vi har mycket skog i Sverige. Det mesta används till produktivt skogsbruk
och bara knappt en halv procent är urskog. Bilden till höger visar fördelningen mellan några olika träslag. I Sveriges södra delar finns också ädellövskogar med ek och bok. Andra lövträd finns i så kallade blandskogar.

För många människor är skogen en viktig inkomstkälla. De flesta av oss tycker också om att vistas i skogen på vår fritid. Men hur mår våra skogar?

Lövskog

Skog kan se väldigt olika ut och det beror på olika miljöfaktorer. Miljöfaktorerna tillsammans med växtsamhälle, djursamhälle och mikroorganismer bildar innehållet i ett ekosystem.
Ekosystemet >>

Död ved
Rikast biologisk mångfald finner vi i skogar med olika trädslag och ojämn åldersfördelning och rikligt med död ved. Vissa insekter, svampar, lavar och mossor lever på och i torra eller förmultnade träd. Även vissa fåglar, som våra hackspettar är beroende av döda träd eftersom de äter insekter som lever där. Skogens träd dör av olika orsaker som brand, torka eller angrepp av insekter och svampar.

I den produktiva skogen är död ved en bristvara vilket är ett problem för den biologiska mångfalden. Sammanlagt bedöms mer än 550 rödlistade arter påverkas av tillgången på död ved.

Kunskap, skogsbruksmetoder och miljöpåverkan från civilisationen är det som framöver kommer att påverka våra skogars tillstånd. Det i sin tur påverkar skogarnas betydelse för den biologiska mångfalden. Vi kan anta att den största förändringen på skogens utveckling kommer från klimatförändringar.

I Sverige täcker skogen drygt 55 % av landarealen. Den största delen av skogen används för produktivt skogsbruk och bara 0,4 % är ren urskog. De trädslag som dominerar är gran 45 % och tall 38 %, därefter kommer björken 10 %. I Sveriges södra delar finns också ädellövskogar bestående av ek och bok. Övriga lövträn finns mer el. mindre i s.k. blandskogar.
 
Undersök själv!
I skogen lever många växter och djur. Om vi undersöker vilka och hur många de är, kan vi få information om skogens miljö.
För att få en uppfattning om skogens biologiska mångfald och dess miljöpåverkan av luftföroreningar från civilisationen går det att göra naturruta och en lavinventering.
Naturruta >>
Lavar >>
Ta reda på mer och fundera!
Vilka framtida hot finns för våra svenska skogar?

Vad beror klimatförändringarna på och vad kan vi göra åt dem?