Bland husen
Producerat av Studiefrämjandet i Östergötland för Folkbildningsrådet/CFL
© 2005

Den här sidan ingår i studiematerialet Den digitala Ekoturen som finns på www.folkbildning.net/ds

Bland husen - civilisationen

I Sverige bor vi människor i enskilda hus på landet eller i gruppbebyggelse i form av byar, mindre och större tätorter och storstäder.

Villor

Våra samhällen är idag till stora delar skilda från naturens kretslopp.

Storstad

Sveriges riksdag antog 1999 15 miljökvalitetsmål och ett av dessa är God bebyggd miljö som i sitt innehåll bland annat beskriver det vi lämnar efter oss i form av avfall.

”En god bebyggd miljö innebär att avfall och restprodukter sorteras så att de kan behandlas efter sina egenskaper och återföras i kretslopp i ett balanserat samspel mellan staden och dess omgivning.”
Farliga avfall måste minska och gifter får inte förorena mark och vattenområden.

Med en ökad kunskap om ekologi och förutsättningar för ett hållbart samhälle kan vi utveckla egna system för kretsloppet och även öka den biologiska mångfalden i bebyggelsen och utanför.

Vad är naturens kretslopp?
I naturens kretslopp ingår som grundförutsättningar:
— Fotosyntesen, växternas cellandning
— Nedbrytning för att cirkulera grundämnen
— Ingenting försvinner - Allting sprider sig

Motorn i kretsloppet är solens energi som får växterna att ta upp koloxid från luften och genom fotosyntesen avge syre.

Kretslopp
När växterna vissnar faller växtdelar som löv till marken. Löven sätter fart på svampar, bakterier och småkryp som genom nedbrytning frigör näringsämnen.

Näringsämnena kan växterna återanvända genom att vatten transporterar dem upp i växterna.

Under nedbrytningsprocessen frigörs till luften den koldioxid som växterna bundit. På detta vis sker ett cirkulerande av ämnen i ett ständigt kretslopp.

Vi människor kan utnyttja kunskapen om kretsloppet när vi ska hantera olika slag av avfall. Framförallt gäller det matavfall som är lämpligt att kompostera.

Glasfasad
 
Ta reda på mer och fundera!

Naturvårdsverkets hemsida finns att läsa om alla miljökvalitetsmålen. www.environ.se

Mer information om hållbar bebyggelse kan hämtas från Boverket,
www.boverket.se
och Hållbarhetsrådet www.hallbarhets-
radet.se