Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring handlar i utbildningssammanhang om att ta reda på hur eleverna uppfattat kvaliteten av en viss utbildning. För att ta reda på detta kan man använda sig av två metoder: uppföljning respektive utvärdering. Uppföljning karaktäriseras av att den sker regelbundet. Vidare syftar den till att ge saklig och värderingsfri information som ofta förmedlas genom siffror och statistik. Uppföljning ger en bild av vissa förhållanden: t.ex. elevers syn på utbildningskvalitet eller genomströmning på kurser. Utvärdering syftar till en djupare förståelse av ett särskilt utvalt område och innebär både granskning och värdering. Att utvärdera innebär att man söker förklaringar till vissa förhållanden: t.ex. varför elever uppfattar brister i kvalitet eller varför man har låg genomströmning.

För att följa upp hur elever på våra egna kurser uppfattar den utbildning vi erbjuder dem har vi tillsammans med konsultföretaget Evaluate AB utvecklat ett standardiserat uppföljningsinstrument - en webbenkät. Enkäten avser att mäta de kvalitetsfaktorer som vi bedömer som särskilt viktiga redan då vi utvecklar våra kurser. Vilka dessa faktorer är framgår av vår checklista för webbkurser.

Se gärna på några exempel på checklistor vi använt oss av tidigare som du kan inspireras av.

Läs mer.

Till start
Arbetsuppgifter
Hjälp/FAQ
Chat
Diskussion
Deltagarelistan
Kurslitteratur och länkar
Loggbok
Senaste nytt

Copyright © 2002
Nationellt centrum för flexibelt lärande